ใบกิจกรรมที่ 10
การนำไฟล์ออกไปใช้งาน


ให้นักเรียนส่งออกไฟล์ Flash Animation ให้ได้ไฟล์ Movie (.swf)
ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานในเว็บไซต์

โดยให้ส่งออกผลงานการสร้าง Flash Animation ที่เคยสร้างไว้ดังต่อไปนี้

- การเคลื่อนไหววัตถุ motion.fla
- การแปลงร่างวัตถุ shape.fla
- การสร้างซากุระตกน้ำ sakura.fla
- การเขียนตัวหนังสือ name.fla
- เมนูลำดับซีน birdfly.fla
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School