ใบกิจกรรมที่ 1
การวาดรูปจากการ์ดตัวอย่าง


ให้นักเรียนสุ่มเลือกการ์ดตัวอย่าง แล้วใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Flash เพื่อวาดรูปภาพในโปรแกรม
ให้เหมือนกับตัวอย่างที่เลือกสุ่มได้ให้มากที่สุด ภายในเวลา 20 นาที

ตัวอย่างการ์ด

     จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School