:: จุดประสงค์การเรียนรู้ บทที่ 3

ด้านความรู้ (Knowledge)
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Flash

ทักษะกระบวนการ (Process)
นักเรียนสามารถสร้างการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ในโปรแกรม Adobe Flash ได้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School