:: แนะนำการใช้บทเรียน

ในการใช้บทเรียนออนไลน์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash นักเรียนควรทำความเข้าใจจากคำแนะนำการใช้บทเรียนนี้ ให้นักเรียนอ่านคำอธิบายรายวิชา ศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชา
ขั้นตอนต่อไปเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของตนเอง ควร Login เข้าสู่ระบบ แล้วทดสอบความรู้ด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ แบบทดสอบท้ายบทเรียนก่อนเรียน เพื่อใช้เปรียบเทียบพัฒนาการก่อนเรียนรู้ในรายวิชากับหลังจากเรียนรู้ในรายวิชา ในการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถคลิกเลือกหัวข้อได้ตามลำดับ หรือ แล้วแต่ความต้องการของนักเรียน ซึ่งหากเรียนแล้วไม่เข้าใจผู้เรียนสามารถคลิกเลือกเรียนซ้ำหัวข้อนั้นๆได้จนกว่าจะเข้าใจ และเมื่อจบบทเรียนนั้นๆแล้ว ควร Login เข้าสู่ระบบ เพื่อทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนหลังเรียน ในบทเรียนดังกล่าว และเมื่อศึกษาครบทุกบทเรียนแล้ว ควรเข้าทดสอบความรู้อีกครั้งด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
หากข้อหัวใดที่นักเรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจสามารถติดต่อผู้สอนได้ทางปุ่ม Chat Messenger ที่ปรากฏในมุมล่างซ้ายของบทเรียนได้

วิธีการใช้งานบทเรียนออนไลน์

ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ก่อนเรียน)
ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน
(ก่อนเรียน)
ศึกษาเนื้อหาบทเรียน
ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน
(หลังเรียน)
ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(หลังเรียน)

จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School