:: การวาดรูปด้วยอุปกรณ์ในโปรแกรม

รูปแบบการวาดภาพในโปรแกรม Adobe Flash แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

การวาดภาพแบบ Shape
รูปทรงที่วาดจะมีผลต่อรูปทรงอื่น เช่น เมื่อนำรูปทรงที่มีพื้นเป็นสีเดียวมาซ้อนทับ ก็จะถูกรวมเป็นชิ้นเดียวกัน แต่หากมีสีแตกต่าง เมื่อเคลื่อนย้ายส่วนที่ถูกซ้อนทับก็จะหายไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถวาดได้ด้วยการคลิกยกเลิกปุ่ม Object Drawing



การวาดภาพแบบ Object Drawing
ซึ่งรูปทรงทั้งในส่วนของเส้นและพื้นผิวจะกลายเป็นชิ้นเดียวกัน หากนำมาซ้อนทับก็จะไม่ส่งผลทำให้รูปทรงเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปแต่อย่างใด โดยสามารถวาดได้โดยการคลิกปุ่ม Object Drawing   ซึ่งจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเมื่อเลือกหรือวาดรูปทรงเสร็จ








การวาดเส้น
การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool
การวาดเส้นอิสระด้วย Pencil Tool
การวาดรูปทรงเรขาคณิต
การวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool
การวาดรูปสี่เหลี่ยมพร้อมปรับแต่งรูปทรงด้วย
Rectangle Primitive Tool
การวาดรูปวงกลมด้วย Oval Tool
การวาดรูปวงกลมพร้อมปรับแต่งรูปทรงด้วย
Oval Primitive Tool
การวาดรูปหลายเหลี่ยม/รูปดาวด้วย
PolyStar Tool
 
การใช้แปรงพู่กัน
การวาดภาพลายเส้นด้วย Brush Tool
 
การลบรูปทรง
การลบรูปทรงด้วย Eraser Tool
การลบเส้น/พื้นด้วย Eraser Tool
โดยใช้ปุ่ม Faucet


การวาดเส้น
การวาดเส้นสามารถแบ่งได้เป็นการวาดเส้นตรงด้วย Line Tool และการวาดเส้นอิสระด้วย Pencil Tool โดยสีที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นสีที่เลือกไว้ในช่อง Stroke Color

การวาดเส้นตรงด้วย Line Tool
การวาดเส้นตรงจะมีรูปแบบการทำงานที่ง่าย เพียงเลือกกำหนดสี ขนาดความหนา และลวดลาย จากส่วนของ Properties ก่อนจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่ม Line Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม N จากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยน เป็น +
2. คลิกเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่ม
3. ลากเมาส์มายังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏเส้นตรงขึ้นมา


เราสามารถกดปุ่มบนคีย์บอร์ดค้างไว้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ดังนี้
ปุ่ม Shift เปลี่ยนทิศทางของเส้นไปครั้งละ 45 องศา
ปุ่ม Alt ให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดศูนย์กลางของเส้น

กลับไปยังเมนู


การวาดเส้นอิสระด้วย Pencil Tool
การวาดเส้นอิสระด้วย Pencil Tool ผลงานที่ได้จะมีลักษณะเหมือนกับการใช้ดินสอวาดภาพลงบนกระดาษ โดยสามารถเลือกปรับให้เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเป็นเส้นอิสระได้
1. คลิกปุ่ม Pencil Tool ที่พาเนล หรือกดปุ่ม Y จากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยนเป็น +
2. สามารถเลือกปรับรูปแบบของเส้นได้ เช่น
Straighten ปรับให้เป็นเส้นตรง
Smooth ปรับให้เป็นเส้นโค้ง โดยสามารถปรับความโค้งมนได้ที่ช่อง Smoothing ของ Properties
Ink ไม่มีการปรับรูปแบบใดๆ ให้ภาพใกล้เคียงการวาดมากที่สุด
3. ลากเมาส์วาดรูปทรงที่ต้องการ โดยสามารถกดปุ่ม Shift ค้างไว้ เพื่อวาดเส้นตรงในแนวตั้งหรือแนวนอน


กลับไปยังเมนู








การวาดรูปทรงเรขาคณิต

การวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool
การวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle Tool จะสามารถปรับแต่งเส้น Path ด้วยปุ่มเครื่องมือ Pen ได้ แต่จะต้องกำหนดค่าความโค้งของมุมก่อนที่จะทำการวาด สำหรับขั้นตอนมีดังนี้
1. คลิกปุ่ม Rectangle Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม R จากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยนเป็น +
2. กำหนดค่าคุณสมบัติพร้อมทั้งความโค้งของมุมทั้ง 4 ของรูปสี่เหลี่ยมลงใน Properties โดยในที่นี้ใช้ค่า 0 ซึ่ง จะได้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก
3. คลิกเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
4. ลากเมาส์ทแยงไปยังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา


เราสามารถกดปุ่มบนคีย์บอร์ดค้างไว้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ดังนี้
ปุ่ม Shift วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ปุ่ม Alt วาดรูปสี่เหลี่ยมออกมาจากศูนย์กลาง
ปุ่ม ⇧ เพิ่มความโค้งของมุม
ปุ่ม ⇩ ลดความโค้งของมุม
ปุ่ม Alt ค้างไว้และคลิกลงบนสเตจ
เพื่อกำหนดค่าในการวาดรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดแน่นอน

กลับไปยังเมนู


การวาดรูปสี่เหลี่ยมพร้อมปรับแต่งรูปทรงด้วย Rectangle Primitive Tool
เมื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยปุ่ม Rectangle Primitive Tool จะปรากฏจุดควบคุมขึ้นมา ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งรูปทรงในภายหลังได้ และหากกดปุ่มต่างๆ ค้างไว้ก็จะให้ผลเช่นเดียวกับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้วยปุ่ม Rectangle Tool
1. คลิกปุ่ม Rectangle Primitive Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม R จากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยนเป็น +
2. คลิกเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
3. ลากเมาส์ทแยงไปยังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏรูปสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งจุดควบคุมขึ้นมา ซึ่งสามารถพิมพ์เปลี่ยนค่าความโค้งของมุมทั้ง 4 ลงใน Properties หรือให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
4. คลิกปุ่ม Selection Tool ที่ทูลพาเนล หรือจะกดปุ่ม V
5. คลิกบริเวณมุมของรูปสี่เหลี่ยม ลากเมาส์เข้า-ออกเปลี่ยนความโค้งมนของมุม ได้ตามต้องการ


กลับไปยังเมนู


การวาดรูปวงกลมด้วย Oval Tool
การวาดรูปวงกลมจะสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆ พร้อมทั้งค่ามุมเริ่มต้น มุมสุดท้าย และรัศมีวงกลมใน รวมถึงกำหนดให้เป็นรูปทรงแบบปิดหรือแบบเปิดที่มีเฉพาะเส้นก็ได้
1. คลิกปุ่ม Oval Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม O จากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยน เป็น +
2. กำหนดค่าคุณสมบัติพร้อมทั้งค่ามุมเริ่มต้น มุมสุดท้าย และรัศมีวงกลมในของรูปวงกลม ลงใน Properties โดยในที่นี้ใช้ค่า 0 ซึ่งจะได้เป็นรูปวงกลม/วงรี
3. คลิกเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
4. ลากเมาส์ทแยงไปยังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏรูปวงกลมขึ้นมา


เราสามารถกดปุ่มบนคีย์บอร์ดค้างไว้ เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ดังนี้
ปุ่ม Shift วาดรูปวงกลม
ปุ่ม Alt วาดรูปวงกลมออกมาจากศูนย์กลาง

กลับไปยังเมนู


การวาดรูปวงกลมพร้อมปรับแต่งรูปทรงด้วย Oval Primitive Tool
สำหรับรุปวงกลมที่สร้างด้วยปุ่ม Oval Primitive Tool จะสามารถเลือกกำหนดค่าคุณสมบัติหรือเลือกปรับแต่งรูปทรงจากจุดควบคุมที่ปรากฏขึ้นมาในภายหลังได้
1. คลิกปุ่ม Oval Primitive Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม O จากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยนเป็น +
2. คลิกเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
3. ลากเมาส์ทแยงไปยังตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏรูปวงกลมพร้อมทั้งจุดควบคุมขึ้นมา ซึ่งสามารถพิมพ์เปลี่ยนค่าต่างๆได้ในพาเลท Properties


กลับไปยังเมนู


การวาดรูปหลายเหลี่ยม/รูปดาวด้วย PolyStar Tool
สำหรับปุ่ม PolyStar Tool จะช่วยให้สามารถวาดรูปหลายเหลี่ยมหรือรูปดาวได้ตามต้องการ โดยสามารถกำหนดด้านหรือแฉกได้ตั้งแต่ 3-32 ด้าน
1. คลิกปุ่ม PolyStar Tool ที่ทูลพาเนลจากนั้นตัวชี้เมาส์จะมีลักษณะเปลี่ยนเป็น
2. ที่ Properties ให้คลิกปุ่ม Options จากนั้นปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Tool Settings ขึ้นมา
3. ที่ช่อง Style ให้คลิกเลือกรูปแบบของรูปทรง
4. พิมพ์จำนวนด้าน/แฉกลงในช่อง Number of Sides โดยพิมพ์ค่าได้ตั้งแต่ 3-32
5. พิมพ์ค่าความลึกของแฉกดาวลงในช่อง Star point size โดยพิมพ์ค่าได้ตั้งแต่ 0-1 ซึ่งค่า 0 รูปดาวจะมีความแหลมมากที่สุด
6. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันคำสั่ง
7. คลิกเมาส์ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
8. ลากเมาส์ทแยงออกมาจากจุดศูนย์กลาง เมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏรูปหลายเหลี่ยม/รูปดาว ขึ้นมา


กลับไปยังเมนู








การใช้แปรงพู่กัน
Brush Tool เปรียบเสมือนแปรงพู่กันที่ใช้วาดภาพลาดเส้นหรือระบายสีลงบนรูปทรงต่างๆ โดยสามารถกำหนดขนาดของหัวแปรง ลักษณะของหัวแปรง และรูปแบบในการระบายสีได้ด้วย

การวาดภาพลายเส้นด้วย Brush Tool
การวาดเส้นอิสระด้วย Pencil Tool สีที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นสีเส้น (Stroke) แต่สำหรับการวาดภาพลายเส้นด้วย Brush Tool จะใช้สีพื้น (Fill) แทน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกปุ่ม Brush Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม B
2. คลิกปุ่ม Brush Size ค้างไว้ และเลือกขนาดของหัวแปรง
3. คลิกปุ่ม Brush Shape ค้างไว้ และเลือกลักษณะของหัวแปรง
4. ลากเมาส์วาดรูปทรงที่ต้องการ โดยสามารถกดปุ่ม Shift ค้างไว้ เพื่อวาดเส้นตรงในแนวตั้งหรือแนวนอน


กลับไปยังเมนู







การลบรูปทรง
การลบด้วยปุ่ม Eraser Tool จะสามารถเลือกลบทั้งรูปทรงหรือเลือกลบเฉพาะเส้นหรือพื้นก็ได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกเปลี่ยนขนาดและลักษณะของหัวยางลบได้อีกด้วย

การลบรูปทรงด้วย Eraser Tool
เมื่อเลือกลบรูปทรงด้วย Eraser Tool จะมีรูปแบบในการลบเพิ่มขึ้นมาให้เลือก เช่น สามารถลบเส้นและพื้น ลบเฉพาะพื้น ลบเฉพาะเส้น ลบเฉพาะส่วนที่เลือก หรือลบเฉพาะขอบเขตของพื้นที่ด้านในก็ได้ สำหรับขั้นตอนมีดังนี้
1. คลิกปุ่ม Eraser Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม E
2. คลิกปุ่ม Eraser Mode ค้างไว้ แล้วเลือกรูปแบบในการลบ
Eraser Normal ลบเส้นและพื้นของรูปทรง
Eraser Fills ลบเฉพาะส่วนของพื้นโดยไม่มีผลต่อเส้น
Eraser Lines ลบเฉพาะส่วนของเส้นโดยไม่มีผลต่อพื้น
Eraser Selected Fills ลบเฉพาะพื้นของบริเวณที่เลือกโดยไม่มีผลต่อเส้น
Eraser Inside ลบภายในขอบเขตของพื้นที่ด้านใน
3. คลิกปุ่ม Eraser Shape ค้างไว้ และเลือกขนาดของหัวยางลบ
4. ลากเมาส์ลบบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ


กลับไปยังเมนู


การลบเส้น/พื้นด้วย Eraser Tool โดยใช้ปุ่ม Faucet
ไม่เพียงแต่การลบในรูปแบบปกติเท่านั้น แต่หากต้องการลบเส้นหรือพื้นของรูปทรงอย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำได้เพียงคลิกปุ่ม Faucet ไว้ก่อนเท่านั้น สำหรับขั้นตอนมีดังนี้
1. คลิกปุ่ม Eraser Tool ที่ทูลพาเนล หรือกดปุ่ม E
2. คลิกปุ่ม Faucet
3. คลิกลงบนเส้นหรือพื้นของรูปทรงที่ต้องการลบ


กลับไปยังเมนู






จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School