:: เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash

ส่วนประกอบของโปรแกรม


แถบเมนู (Menubar)
แถบเมนูแสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมทั้งหมด ได้แก่ การสร้างชิ้นงาน การสร้างมูฟวี่ รวมไปถึงการตั้งค่าต่าง ๆ


แถบเครื่องมือ (Toolbar)
แสดงปุ่มเครื่องมือเป็นส่วนรวบรวมเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ในการสร้าง ปรับแต่ง และแก้ไขชิ้นงาน ที่อยู่ใน Movie โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มเครื่องมือสำหรับเลือก กลุ่มเครื่องมือสำหรับวาด กลุ่มเครื่องมือสำหรับมุมมอง และกลุ่มเครื่องมือสำหรับปรับสีเส้นและพื้นหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

:: เครื่องมือสำหรับเลือก
Selection Tool ใช้สำหรับเลือกวัตถุ
Subselection Tool ใช้สำหรับปรับแต่งวัตถุขณะเลือก
Free Tranform Tool ใช้สำหรับปรับรูปร่างวัตถุ
3D Rotation Tool ใช้สำหรับปรับวัตถุในรูปสามมิติ
Lasso Tool ใช้สำหรับเลือกวัตถุแบบอิสระ
:: เครื่องมือสำหรับวาด
Pen Tool ใช้สำหรับวาดรูปทรงแบบเส้น
Text Tool ใช้สำหรับแทรกข้อความ
Line Tool ใช้สำหรับวาดเส้นตรง
กลุ่มเครื่องมือวาดรูป Shape Tool มีรายละเอียดย่อยดังนี้
Rectangle Tool ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม
Oval Tool ใช้สำหรับวาดรูปวงกลมหรือวงรี
Rectangle Primitive Tool ใช้สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยมที่สามารถปรับคุณสมบัติได้
Oval Primitive Tool ใช้สำหรับวาดรูปวงกลมหรือวงรีที่สามารถปรับคุณสมบัติได้
Polystar Tool ใช้สำหรับวาดรูปหลายเหลี่ยม
Pencil Tool ใช้สำหรับวาดเส้นอิสระ
Brush Tool ใช้สำหรับลงสีอิสระ
Deco Tool ใช้สำหรับวาดแบบใช้ลวดลายพิเศษ
Bone Tool ใช้สำหรับใส่ข้อต่อให้กับวัตถุเพื่อเคลื่อนไหว
กลุ่มเครื่องมือลงสี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Paint Bucket Tool ใช้สำหรับลงสีพื้นของรูป
Ink Bottle Tool ใช้สำหรับลงสีเส้นของรูป
Eyedropper Tool ใช้สำหรับดูดค่าสีของภาพที่ต้องการ
Eraser Tool ใช้สำหรับลบวัตถุ
:: เครื่องมือสำหรับมุมมอง
Hand Tool ใช้สำหรับเลื่อนมุมมองของหน้าจอ
Zoom Tool ใช้สำหรับย่อ-ขยายมุมมองของหน้าจอ
:: เครื่องมือสำหรับปรับสีเส้นและพื้นหลัง
ส่วนแสดงผลสีเส้นของวัตถุ
ส่วนแสดงผลสีพื้นของวัตถุ
ใช้สำหรับตั้งค่าสีเส้นและสีพื้นให้กลับเป็นค่าเริ่มต้น คือขาว-ดำ
ใช้สำหรับสลับค่าสีระหว่างสีเส้นและสีพื้น

แถบเวลา (Timeline)
เป็นส่วนที่แสดงผลความสั้นยาวของงานแอนนิเมชั่นที่เราสร้าง และยังเป็นตัวกำหนดการใส่คำสั่งต่างๆเพื่อควบคุมชิ้นงานนั้น ๆ


:: คำอธิบายหมายเลข
1 ส่วนแสดงตำแหน่งเลเยอร์ของชิ้นงาน
2 ปุ่มสำหรับเพิ่มเลเยอร์ใหม่
3 ปุ่มสำหรับเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่
4 ปุ่มสำหรับลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการ
5 ปุ่มสำหรับ ซ่อน/แสดง งานที่อยู่ในเลเยอร์นั้น
6 ปุ่มสำหรับป้องกันการแก้ไขงานที่อยู่ในเลเยอร์นั้น
7 พื้นที่แสดงการทำงานของแอนิเมชั่นในรูปแบบของเฟรม (Frame)
8 ปุ่มควบคุมการเคลื่อนไหวของแอนิเมชั่น
9 แสดงตำแหน่งของเฟรมที่เลือกอยู่ ณ ปัจจุบัน
10 แสดงจำนวนความยาวของแอนิเมชั่นทั้งหมด (เป็นวินาที)

แถบพาเลท (Palette)
เป็นส่วนที่แสดงแถบเครื่องมือเสริม เพื่อกำหนดค่าเพิ่มเติมต่างๆให้กับการสร้างแอนิเมชั่น เช่น แถบพาเลทสี สำหรับกำหนดค่าสี หรือรายละเอียดการใส่สี แถบพาเลทคุณสมบัติ สำหรับกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆของชิ้นงาน เป็นต้น

จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School