:: จุดประสงค์การเรียนรู้ บทที่ 2

ด้านความรู้ (Knowledge)
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Flash

ทักษะกระบวนการ (Process)
นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรมเพื่อวาด ลงสี สร้างและใช้งาน Symbol ได้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School