ใบกิจกรรมที่ 9
Acton Script


จากไฟล์ birdfly.fla ในใบกิจกรรมที่ 7
ให้นักเรียนทำ เมนูควบคุมการทำงานของซีน โดยใช้ Action Script เข้ามาช่วยดังนี้

1. สร้างหน้าเมนูให้มีปุ่มสำหรับลิงค์ไปยังซีนต่างๆตามตัวอย่าง (สามารถออกแบบรูปแบบของปุ่มได้ตามความต้องการ)

2. ใส่คำสั่ง Action Script เพื่อควบคุมให้ปุ่มทำงาน

3. เพิ่มปุ่มกลับหน้าเมนูในซีนแต่ละซีน โดยสามารถออกแบบรูปแบบของปุ่มได้ตามความต้องการ


4. ตกแต่งผลงานได้ตามความต้องการ บันทึกชื่อไฟล์งานใหม่ชื่อ birdfly_with_menu.flaจัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School