:: การสร้าง เปิด และบันทึกไฟล์งาน

การสร้างไฟล์งานใหม่ ในโปรแกรม Adobe Flash (New File)

วิธีที่ 1
1. การสร้างไฟล์งานใหม่นั้น ทำได้โดยเปิดโปรแกรม Adobe Flash ขึ้นมา
2. ในขั้นตอนแรกนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Startup ที่จะมีหัวข้อในการสร้างงานให้เลือก ให้เลือกสร้างงานในหัวข้อ Crate new Actionscript 2.0


3. จะปรากฏไฟล์ใหม่ที่มีหน้าต่างทำงาน (Stage) ดังภาพ


วิธีที่ 2
1. เลือกหัวข้อ file > new ในแถบเมนู
2. เลือกรูปแบบงานเป็น Actionscript 2.0 แล้วกดปุ่ม OK
การเปิดไฟล์งาน ในโปรแกรม Adobe Flash (Open File)

1. เลือกเมนูคำสั่ง File > Open


2. เลือกไฟล์งานที่เราต้องการจะเปิดแก้ไข แล้วกดปุ่ม Open


3. จะปรากฎงานเดิมดังภาพ
การบันทึกไฟล์งาน ในโปรแกรม Adobe Flash (Save File)

1. เลือกเมนูคำสั่ง File > Save ซึ่งจะมีสองหัวข้อให้เลือก ดังนี้
Save... เป็นการบันทึกไฟล์งานทับไฟล์ที่เคยบันทึกเอาไว้แล้ว
Save As... เป็นการบันทึกงานเป็นไฟล์งานใหม่ ชื่อใหม่ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับไฟล์งานเดิม


2. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกในช่อง File name


3. กดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกไฟล์งาน


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School