:: จุดประสงค์การเรียนรู้ บทที่ 4

ด้านความรู้ (Knowledge)
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ Scene เสียง วีดีโอ Action Script เบื้องต้น

ทักษะกระบวนการ (Process)
นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิเมชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ เสียง วีดีโอ Action Script เบื้องต้น และนำงานออกไปเผยแพร่ได้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School