ใบกิจกรรมที่ 6
การเขียนตัวหนังสือ


นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Mask Layer
จากลิงค์ Workshop เขียนตัวหนังสือ ได้ครับ

ให้นักเรียนทำ Flash Animation โดยให้มีการเคลื่อนไหวเป็นการเขียนตัวหนังสือ
ให้เป็นชื่อและนามสกุลของนักเรียน ตามตัวอย่างขั้นตอนการสร้างงานด้านบน จากนั้นให้บันทึกไฟล์งาน
สำหรับไฟล์งานการเขียนตัวหนังสือให้นักเรียนส่งออกไฟล์งานเป็นนามสกุล swf ก่อนส่งงานมายังเว็บไซต์

Save ชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อ name_ชื่อนามสกุลนักเรียน.swf
ตัวอย่าง name_inthanin_kampanthong.swf

ให้นักเรียนส่งไฟล์งานการสร้าง การเขียนตัวหนังสือ มาที่ระบบส่งงานของเว็บไซต์


วิธีการแปลงไฟล์เพื่อส่งงาน
สำหรับขั้นตอนการส่งไฟล์นะครับ ให้ทำการแปลงไฟล์ก่อนเพื่อ ลดขนาดไฟล์
และสะดวกในการเปิดในเครื่องอื่นๆ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ให้ Save ไฟล์ที่สำเร็จแล้วโดยไปที่ File >> Save

2. ให้ Export File โดยไปที่ File >> Export >> Export Movie

3. เลือกสกุลไฟล์เป็น swf และตั้งชื่อตามโจทย์

4. เลือกที่เก็บไฟล์ที่นักเรียนต้องการ

5. กดปุ่ม ตกลง


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School