:: จุดประสงค์การเรียนรู้ บทที่ 1

ด้านความรู้ (Knowledge)
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash

ทักษะกระบวนการ (Process)
นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash เริ่มต้นใช้งาน สร้าง เปิดและบันทึกทึกไฟล์งานได้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Attitude)
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School