ผู้จัดทำ
ชื่
อินทนินท์ กำปั่นทอง

ตำแหน่ง
ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
เอกวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฏิบัติหน้าที่สอน
วิชา คอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพร้าววิทยาคม (2559-ปัจจุบัน)
โรงเรียนขุนยวมวิทยา (2552-2559)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วามถนัด
Adobe Flash
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Web PHP
MySQL

ติดต่อ
nasanokusa@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
inthanin.kampanthong


จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จัดทำโดย :: คุณครูอินทนินท์ กำปั่นทอง — โรงเรียนพร้าววิทยาคม ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Design By :: Inthanin Kampanthong — Phraowittayakom School